Dowager empress CIXI : Elegance of the late qing =  大雅珍寶 的封面圖片
題名:
Dowager empress CIXI : Elegance of the late qing = 大雅珍寶
作者:
Christie's(Hong Kong).
團體作者:
出版資訊:
Hong Kong : Christie's Hong Kong Ltd., 2008.
稽核項:
191 p. : col. ill., col. plates ; 27 cm.
一般附註:
Catalog of an exhibition for sale in Hong Kong, Dec. 03, 2008.
團體名稱標題:
Christie's (Hong Kong) -- Catalogs.
並列題名:
登錄號(微縮資料號):
npmlib 10512655 N8605 H66 C497 ysh

npmlib 南院 10118166 N8605 H66 C497 tein
預約:
複本總數:

館藏數量:*

圖書館
書架號
館藏條碼
複本
資料類型
館藏位置(現況)
故宮南院圖書館 N8605 H66 C497 2008 12/03 10118166 1 *拍賣目錄(不外借)
正在查詢...
故宮圖書文獻館 N8605 H66 C497 2008 12/03 10512655 1 *拍賣目錄(不外借)
正在查詢...

已訂購